Skip to main content

Menjador i acollida

En aquest apartat trobareu la informació relativa al servei de menjador proporcionat per l’empresa Centre Català d’Educació menjadors escolars, S.L., junt amb les normes i funcionament bàsic i el full d’inscripció.

 
CENTRE CATALÀ D’EDUCACIÓ MENJADORS ESCOLARS som una entitat amb més de vint anys d’experiència en serveis educatius, temps de lleure I menjadors escolars. Us presentem un Projecte Educatiu consolidat i adaptat al Projecte Educatiu del Centre, amb l’objectiu d’aportar tant a les famílies com als alumnes un valor afegit.
Respecte a L’alimentació prioritzem el criteri ecològic amb productes de temporada i de proximitat, de comerç just i qualitat certificada.

 

FUNCIONAMENT GENERAL:

 • Horari E.I / E.P.: De 12:30 a 15:00 hores.
 • Horari Jornada intensiva juny: De 13:00 a 15:00 hores.
 • Inici del Servei P4 a 6è: 12/09/2017
 • Inici Servei per P3: 18/09/2017
 • A principi de mes les famílies podran descarregar en aquest web una còpia del menú del mes en curs.
 • Pels alumnes de P3 rebreu un informe detallant com ha dinat i descansat el/la vostre/a fill/a.
 • Tots el alumnes rebran quatrimestralment un informe més exhaustiu respecte al comportament i hàbits del/la vostre/a fill/a en el menjador.
 • Diàriament de 9:00 a 10:00 el/la Responsable del servei estarà a la seva disposició, al centre escolar per:
  • Resoldre dubtes respecte al funcionament del menjador.
  • Sol·licitud de dietes toves.
  • Comunicacions d’assistències i pagaments per a alumnes eventuals.
  • Comunicacions de no Assistències.
  • Canvis de forma de matriculació pel mes següent.

 
Tots els pares i mares interessats/des en utilitzar el servei de menjador han d’omplir la fitxa de matriculació amb les dades bancàries que us adjuntem i presentar-la a l’Escola.

ALUMNES DE P4 A 6È: ABANS DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2017 A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA
ALUMNES DE P3: EL DIA DE LA REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES

 
LA MATRÍCULA DEL NEN/A AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA ADJUNTA

 

NORMATIVA DEL MENJADOR:

Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador (inclosos els esporàdics) hauran de matricular-se omplint la matrícula que adjuntem.

 
MODALITATS DE MATRICULACIÓ:

Els/les alumnes tenen tres modalitats de matriculació:

 • Alumnes Fixes. Preu: 6,20 euros/dia.
 • Son els/les alumnes que es queden tots el dies de la setmana durant tot el curs escolar.
  Els alumnes poden comunicar la seva baixa com a fix, però en aquest cas no es podrà tornar a matricular com a fix en el mateix curs escolar. Sí podrà continuar utilitzant aquest servei com a esporàdic.
  Per comunicar una baixa com a fix s’ha d’efectuar durant el mes anterior a la baixa, com a molt tard 10 dies abans de que acabi el mes.

 • Alumnes Fixes discontinus. Preu: 6,20 euros/dia.
 • Son els alumnes que es queden només uns dies determinats de la setmana durant tot el curs escolar. Es considera fixes discontinu sempre que siguin 2 dies o més a la setmana.
  Aquests dies han de ser sempre el mateixos (per exemple dilluns, dimecres o divendres) i no es podran canviar aquest dies per un altre (per exemple no vindrà el dilluns i a canvi vindrà el dijous. En aquest cas el dilluns tindrà el descompte corresponent si li correspon i el dijous tindrà un preu d’esporàdic).
  Els alumnes podran canviar el dies matriculats sempre que s’efectuï en el mes anterior al canvi.
  Un alumne pot comunicar la seva baixa com a fix discontinu, però en aquest cas no es podrà tornar a matricular com a fix discontinu en el mateix curs escolar. Sí podrà continuar utilitzant aquest servei com a esporàdic.
  Per comunicar una baixa com a fix discontinu s’ha d’efectuar durant el mes anterior a la baixa, com a molt tard 10 dies abans de que acabi el mes.

 • Alumnes Eventuals. Preu: 6,80 euros/dia.
 • Son els alumnes que utilitzen el servei de forma eventual. Aquest alumnes també hauran d’omplir la fitxa de matriculació a principi de curs.
  Hauran de comunicar la seva assistència diàriament pagant l’import el mateix dia.

 
ABONAMENTS:

 • Els/les alumnes fixos/es que no vagin a tenir assistència durant un dia al menjador han d’avisar pel matí. S’ha d’avisar cada dia que falti, encara que siguin seguits.
 • L’import de l’abonament serà de 6,20 € per dia avisat
 • Les absències no comunicades no estan subjectes a devolució.
 • Els/les alumnes que no facin ús del servei de menjador al mes de juny, hauran d’avisar amb 15 dies d’antelació. Si avisen no es passarà el rebut del mes. Si no avisen, no tindran dret a cap devolució i es cobrarà el rebut del mes de juny.

 
COBRAMENTS:

 • Alumnes Fixes i Fixos Discontinus
 • Es farà per domiciliació bancària mensual.
  La quota mensual serà el producte de la multiplicació del preu del menú mensual pels dies lectius de cada mes descomptant els abonaments que tingui dret.
  En el cas del fixes discontinus es facturarà la quantitat de dies lectius segons els dies en concret matriculats.
  El càrrec de les mensualitats es faran a mes vençut, dintre dels 10 primers dies del mes següent.
  La mensualitat del mes de juny s’efectuarà a principis del mes de juny. A final de mes s’efectuaran les devolucions dels abonaments que l’alumne tingui dret.

 • Alumnes Eventuals
 • Es farà per domiciliació bancària mensual.
  La quota mensual serà el producte de la multiplicació del preu del menú mensual pels dies assistits.
  El càrrec es farà dintre dels 10 primers dies del mes següent de les assistències, excepte la mensualitat del mes de juny que es farà efectiva a final del mes.

 
DEVOLUCIONS DE REBUTS:

En el cas de que hi hagi un rebut impagat, avisarem a la família per que pugui solucionar-ho. La família ens haurà de fer un ingrés o transferència al nostre compte.
Les despeses de les devolucions van a càrrec de les famílies i és de 5,00 € per rebut retornat.

 
AL·LÈRGIES, DIETES I MEDICAMENTS:

 • En el cas d’alumnes amb al·lèrgies o amb necessitats de dietes especials cal indicar-ho clarament a la matrícula i aportar certificat mèdic especificant clarament tots els productes i derivats que l’alumne no pot prendre.
 • En cas de malaltia o si el/la vostre/a fill/a ha de prendre algun medicament, s’ha de portar una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha de portar un escrit a l’agenda on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Aconsellem fer coincidir les dosis amb els moments de les estades a casa. A la capsa del medicament s’hi ha d’apuntar el nom de la criatura, l’horari i la dosi.
 • Si algun/a alumne/a necessita dieta de forma puntual haurà de portar un escrit dels pares (a la agenda) o comunica-ho al matí. Si la dieta és per més de quatre dies hauran de dur un informe del metge.

 

Descarrega el documentDossier informatiu i inscripció al servei de menjador
Descarrega el documentFull d’inscripció al servei d’acollida