Skip to main content

Servei de menjador

 

Descarrega el documentNormativa del servei de menjador

Novetats informatives:

Us informem que per a aquest curs 2020/2021 el preu del servei de menjador es veurà incrementat 0,13 € tant en la modalitat de fix com d’esporàdic tal i com ho detalla el Departament d’Ensenyament en la resolució EDU/7901/2020.

Donada l’excepcionalitat del moment des de Ecomenja hem decidit ajornar l’increment de la quota fix absent que està contemplada en el contracte de menjador, com a mesura d’ajut per a les famílies usuàries del servei en modalitat de fix i fix discontinu. D’igual manera, es veurà ajornada la inversió de millora en les instal·lacions de cuina tal i com es detalla en l’acord pres en Consell Escolar al respecte. L’increment en la quota de fix absent per a poder fer front a aquesta inversió es farà efectiva de cara al curs 2021/2022.

 

Inscripcions:

Podeu fer la inscripció al servei de menjador de manera online mitjançant el formulari que trobareu aquí.

 

L’empresa:

ECOMENJA és una empresa dedicada a la gestió integral del servei de menjador escolar ecològic i de proximitat.

Van iniciar la seva tasca el curs 2009-2010, provinents de la restauració gastronòmica (Joan M Ribas, finalista a millor Cuiner de l’Any 2009 al Fòrum Gastronòmic de Girona) on ja treballaven amb productors ecològics i de proximitat.

El seu objectiu és alimentar de la millor manera possible els infants en edat escolar i incidir en l’educació per a una alimentació saludable. La cuina ecològica és un compromís amb la qualitat, la salut i el medi ambient.

Actualment gestionen el servei de menjador de 6 escoles de les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Barcelonès.

El projecte d’Ecomenja es basa en els següents compromisos:

Tots els menús són equilibrats i nutritius.
El 70% del producte és de conreu ecològic certificat. El peix és fresc i salvatge.
Els menús respecten i aprofiten la temporada de cada producte.
Els àpats són elaborats a la cuina de la mateixa escola, a partir de productes frescos, sense emmagatzematges innecessaris ni congelacions prèvies.
El subministrament de productes frescos es fa principalment a través de productors locals i de proximitat (aproximadament en un 70%).

Podeu saber-ne més entrant a la seva pàgina web ecomenja.com.

 

Dades de contacte:

Telèfon de la Raquel, coordinadora del servei: 682 15 15 24
Adreça de correu per temes de coordinació: escolamogent.ecomenja@gmail.com
Adreça de correu per temes d’administració: omorales.administracio@ecomenja.com
Adreça de correu de la comissió de menjador de l’AMPA: menjador@ampamogent.cat

 

Funcionament general:

 • Horari E.I / E.P.: De 12:30 a 15:00 hores.
 • Horari Jornada intensiva juny: De 13:00 a 15:30 hores.
 • Inici del Servei P4 a 6è: 12/09/2019
 • Inici Servei per P3: 18/09/2019

A principi de mes podreu descarregar-vos el menú dins l’apartat “Què dinem avui?” en aquesta web.
 
MATERIAL:

 • Tots els alumnes els dilluns hauran de portar cinc tovallons de roba que es retornaran a la motxilla diàriament
 • Els alumnes de P3 hauran de portar tots els dilluns el llençolet. Els divendres els retornarem a la motxilla.

 
A nivell de comunicació de cara a les famílies us informem que:

 • Els alumnes de P3 rebran un tiquet on s’especificarà diàriament com han dinat i si han dormit la migdiada.
 • Els alumnes de P3, P4 i P5 rebran mensualment un informe més exhaustiu respecte al comportament i hàbits dels vostres fills. La resta d’alumnes serà de caràcter trimestral
 • Tots els matins de 9 a 9:30 hores la Raquel, coordinadora del servei, farà atenció a les famílies que ho necessitin per a:
  • Resoldre dubtes.
  • Sol·licitud de dietes toves.
  • Compra de tiquets per a l’assistència al servei de menjador de manera eventual.
  • Comunicacions de no assistència.
  • Matriculacions tant de menjador com del servei d’acollida.

 

El número de telèfon de contacte de la coordinadora per a poder fer els avisos de no assistència és el 682 15 15 24 (també via whatsapp indicant el nom i el curs del nen/a) fins a les 9:30 hores del matí del mateix dia.

 

Normativa:

Totes les famílies que estiguin interessades en utilitzar els servei de Menjador o de Bon Dia o Bona Tarda, han d’emplenar la matrícula corresponent a la modalitat escollida.

 
MODALITATS DE MATRICULACIÓ:

Teniu a la vostra disposició 3 modalitats de matriculació:

  • Alumnes Fixes: Preu 6,33 €/dia

Són els/les alumnes que es queden tots els dies de la setmana durant tot el curs escolar.
Els alumnes poden comunicar la seva baixa com a fix, però en aquest cas no es podrà tornar a matricular com a fix en el mateix curs escolar. Podrà continuar fent us del servei amb la modalitat d’esporàdic.
Per a comunicar una baixa com a fix s’ha de fer durant 10 dies abans d’acabar el mes i sempre per a comptabilitzar-ho per al mes següent.
Als alumnes fixes el dia que hi hagi sortida se’ls hi prepararà pícnic per a dinar.
Les famílies tenen l’opció de demanar la baixa de servei de pícnic per a totes les sortides del curs si ho comuniquen la primera setmana del servei de menjador. Les comunicacions fetes fora d’aquesta setmana no tindran efecte de baixa del servei de pícnic.

  • Alumnes Fixes discontinus: Preu 6,33 €/dia

Són els alumnes que es queden un mínim de 2 dies a la setmana (sempre els mateixos sense donar la possibilitat de canvi) i durant tot el curs escolar.
Els canvis de dies es podran fer mínim 10 dies abans d’acabar el mes i sempre serà efectiu de cara al mes següent.
La comunicació de la seva baixa de la modalitat de fix discontinu implica no poder-se tornar a matricular en aquesta modalitat. Podrà continuar fent us del servei de menjador amb la modalitat d’esporàdic.
Als alumnes fixes discontinus el dia que hi hagi sortida i coincideixi amb un dia d’assistència al menjador se’ls hi prepararà pícnic per a dinar a no se que notifiquin la baixa del servei de pícnic per a totes les sortides del curs.

  • Alumnes Eventuals: Preu 6,93 €/dia

Són els alumnes que fan us del servei de manera eventual.
Hauran de comunicar l’assistència al servei el mateix dia i igualment, fer-ne efectiu el pagament.
Els usuaris eventuals que vulguin que se’ls hi prepari pícnic per a la sortida, hauran d’avisar amb 3 dies d’antelació.

 
ABONAMENTS:

 • Els/les alumnes fixos que no assisteixin al servei de menjador, hauran d’avisar al matí abans de les 9:30 hores, trucant al número de telèfon 682 15 15 24 o enviant un Whatsapp, cada dia que no hi assisteixi encara que siguin consecutius.
 • L’import de l’abonament serà de 3,20 €/dia.
 • Les absències que no siguin comunicades dintre d’aquests paràmetres es cobrarà l’import íntegre del servei 6,33 €/dia.
 • Els/les alumnes que s’hagin de sotmetre a una intervenció que impliqui ingrés hospitalari i per tant absència continuada del servei de menjador, presentat l’informe mèdic, no es cobrarà la quota de fix absent.
 • Els/les alumnes que faltin més de cinc dies al servei de menjador per malaltia, presentat informe mèdic, no se’ls cobrarà la quota de fix absent.
 • Els/les alumnes que no facin us del servei durant el mes de juny, hauran d’avisar 10 dies abans que s’acabi el mes de maig. El fet de no avisar dintre dels dies requerits implicarà el pagament íntegre de la quota del mes de juny.

 
COBRAMENTS:

  • Alumnes Fixes i Fixes Discontinus

El cobrament es farà a mes vençut via domiciliació bancària entre els 1 i 10 de cada mes descomptant els dies avisats per la no assistència que correspongui.
La quota serà la resultant de multiplicar els dies matriculats al servei per 6,33 € per dia.
El cobrament de la mensualitat de juny s’efectuarà a principis del mateix mes. A finals de mes es faran les devolucions dels dies de no assistència.

  • Alumnes Eventuals

Els/les alumnes que facin us d’aquesta modalitat, hauran d’abonar el mateix dia al matí dintre de l’horari d’atenció a les famílies, l’import íntegre del servei de menjador.

 
DEVOLUCIONS DE REBUTS:

En el cas de rebuts impagats, la Raquel, coordinadora del servei, es posarà en contacte amb vosaltres per solucionar l’incident. La família haurà de satisfer l’import íntegre de l’impagat, més els 5 € de les despeses de devolució, o bé a la coordinadora o bé amb transferència bancària. Si en el termini de 15 dies no s’ha fet la liquidació del impagat, malauradament, l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.

 
AL·LÈRGIES, DIETES I MEDICAMENTS:

 • Els alumnes amb al·lèrgies o amb necessitats alimentaries especials, cal registrar-ho clarament a la matrícula i aportar el Certificat Mèdic Oficial on es detallaran els aliments que pot o no pot ingerir.
 • En cas de malaltia, si al seu/seva fill/a se li ha d’administrar qualsevol tipus de medicament, s’haurà d’entregar juntament amb la medicació, una recepta o informe del metge o metgessa del/la alumne/a degudament pautat amb la dosi exacta prescrita. Així mateix, necessitem una autorització per escrit del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a on s’autoritzi al personal del servei de menjador a administrat la medicació a l’infant dintre de l’horari pròpiament del servei.
 • Si algun alumne necessita dieta tova puntualment, haurà de portar un escrit de la família i comunicar-ho abans de les 9:30 hores. Si la dieta es manté durant quatre dies consecutius, es necessitarà l’informe mèdic del metge o metgessa.

 

CASUÍSTIQUES ESPECIALS DEL SERVEI:

Els dies que per causa de força major l’escola estigui tancada i per tant no hi hagi activitat lectiva, no es cobrarà la part del la quota de fixe absent (3,20 €).

Els dies que la normalitat es vegi afectada per una vaga que impliqui serveis mínims d’assistència tant a l’horari lectiu com al servei de menjador, les famílies que decideixin no portar al seu fill al servei, se’ls hi cobrarà la part de fixe absent (3,20 €).